Αιματουρία

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

Α

ιματουρία ορίζεται η μη φυσιολογική παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα. Χωρίζεται σε :
1. Μικροσκοπική ? Μακροσκοπική
2. Αρχική ? Τελική ? Ολική
3. Ανώδυνη ? Επώδυνη
4. Συνεχής ? Διαλείπουσα
5. Αυτόματη ή μετά από κόπωση, ταξίδια, κ.α

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ
Μακροσκοπική ή ορατή αιματουρία μπορεί να προκύψει και από παρουσία 1cc αίματος σε 1lit ούρων (δεν αντανακλά τον βαθμό απώλειας αίματος). Όταν υπάρχει αληθής μακροσκοπική αιματουρία η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει πλήρη έλεγχο.

Μικροσκοπική ορίζεται η παρουσία ερυθρών που είναι ορατά με μικροσκοπική εξέταση των ούρων (1-3 ερυθρών κ.ο.π. σε μικροσκοπική εξέταση σε φυγοκεντριμένο δείγμα ούρων, σε 2 από τα τρία φρέσκα άσηπτα δείγματα στο μέσο της ούρησης).

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ
Αρχική: αιματηρά τα πρώτα ούρα της ούρησης και μετά καθαρά
Τελική: καθαρά ούρα στην αρχή, αιματηρά στο τέλος
Ολική: αιματηρά ούρα από την αρχή μέχρι το τέλος της ούρησης

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ
Ανώδυνη: δεν συνοδεύεται από πόνο, (συχνή εκδήλωση νεοπλασμάτων ουροποιητικού)
Επώδυνη: συνοδεύεται από πόνο, (χαρακτηρίζει κυρίως την λιθίαση του ουροποιητικού). Εμφανίζεται συνήθως μετά από κόπωση, υποχωρεί με την κατάκλιση. Σε μεγάλη αιματουρία μπορεί να σχηματιστούν αιμοπήγματα που να φράσουν τον ουρητήρα ή την ουρήθρα

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης