Νυχτερινή ενούρηση

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

Ω

ς Νυχτερινή Ενούρηση ορίζεται η ακούσια απώλεια ούρων κατά την διάρκεια του νυχτερινού ύπνου σε παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών, ή σε ενήλικες. Η Νυχτερινή Ενούρηση χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την πρωτοπαθή και την δευτεροπαθή.

α. Η πρωτοπαθής Νυχτερινή Ενούρηση, έχει σαν κύριο αίτιο την μη επαρκή ωρίμανση των κυττάρων του υπεροπτικού και του παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάμου με αποτέλεσμα την πλημμελή νυχτερινή έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης, ενώ και άλλες αιτίες όπως οι ψυχολογικοί παράγοντες και η κληρονομικότητα, πιθανώς να παίζουν συμπληρωματικό ρόλο. Η θεραπεία της είναι η χορήγηση αντιδιουρητικής ορμόνης, αντιχολινεργικών φαρμάκων, και η ψυχολογική στήριξη του παιδιού και της οικογένειας του.

β. Η δευτεροπαθής Νυχτερινή Ενούρηση, όπως λέει και το όνομα της, είναι η εκδήλωση μιας άλλης φανερής ή όχι νόσου (πχ. νευρολογικής, ψυχιατρικής, ενδοκρινολογικής, κα) είναι δηλαδή το σύμπτωμα της νόσου, και δεν αποτελεί ξεχωριστή οντότητα από μόνη της. Εδώ η θεραπεία έγκειται στην διάγνωση και θεραπεία της πρωτοπαθούς νόσου.

Ο Νίκος Μπροσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης