Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ

 Επιμέλεια Τούφας Κωνσταντίνος, Λοθεραπευτής

Ο

ι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στη δυσκολία των παιδιών σχολικής ηλικίας να κατακτήσουν ακαδημαϊκές δεξιότητες αντίστοιχες του επίπεδου του νοητικού τους δυναμικού και του επίπεδου εκπαίδευσης τους. 
Σημάδια που μπορεί να δηλώνουν υποψία για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία.


ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 • Ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης ,τόσο σε σχέση με την ιδία την εικόνα του παιδιού, όσο και με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης.
 • Δυσκολία στην αντιγραφή από τον πινάκα.
 • Αντίστροφες γραμμάτων ή / και αριθμών.
 • Άσχημες συμπεριφορές την ώρα ενασχόλησης με το μαθησιακό υλικό.
 • Δυσκολία οργάνωσης του χώρου του, του προγράμματος του, της τσάντας του. 
 • Άρνηση για το σχολειό.
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό του εαυτού του και των άλλων.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 9-12 ετών

 • Οι δυσκολίες στην γραφή και την ανάγνωση.
 • Δυσκολίες με τον πολλαπλασιασμό, τους μήνες, το αλφάβητο, σε αριθμούς τηλεφώνων.
 • Ορθογραφικά λάθη. 
 • Χρειάζονται πολύ χρόνο για τα μαθήματα. 
 • Δυσκολίες στα μαθηματικά.
 • Δυσκολίες στις ξένες γλώσσες.
 • Έλλειψη αυτοεκτίμησης.