Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μεταποιητές αγροτικών προϊόντων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

επενδυτικό σχέδιο στo πλαίσιo του μέτρου 123 Α: «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο, να καταθέσουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπ? αρ. 292313/2622/3.7.2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2009 και λήξης η ημερομηνία εξάντλησης των διαθεσίμων πιστώσεων του Μέτρου. Στόχος του Μέτρου αυτού του Προγράμματος είναι η αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους. Στo πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου θα ενισχυθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς: ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ ? ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. Οι Δράσεις που ενισχύονται ανά Τομέα, αναφέρονται λεπτομερώς στην ΚΥΑ 292313/2622/3.7.2009 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Αιτήσεις ενίσχυσης που γίνονται δεκτές πρέπει να έχουν κατά την αίτηση επιλέξιμο προϋπολογισμό από 100χιλ. ευρώ μέχρι 15εκατ. ευρώ. Πληροφορίες ? έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. ? τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 ? Αθήνα ή από τις οικείες Νομαρχιακές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ή από το Διαδικτυακό τόπο www.agrotikianaptixi.gr. Στην Ημαθία μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Εφαρμογών, γραφείο 3, 3ος όροφος, κ. Κεχαγιά Ι., τηλ: 2331350142.