Διορισμός Μουσικών

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

  • Με πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών και παιδαγωγική επάρκεια, όπου απαιτείται
  • Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους
  • Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ16.01
Στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων
  • Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία διορισμών.