Από 1/8 αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης νέων αμπελώνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

και Ιονίου, των οποίων θα εγκριθούν όλες οι που υπερβαίνουν τα πέντε στρέμματα δίχως περιορισμό στρεμμάτων. Προτεραιότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα δίδεται στους νέους αμπελουργούς - εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών - και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα πέντε στρέμματα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και τα δέκα στρέμματα στις πεδινές περιοχές. Στις υπόλοιπες αιτήσεις των ενδιαφερομένων αμπελουργών θα εφαρμόζονται τα κριτήρια του άρθρου 12 της 286839/02-04-2009 ΚΥΑ, εφόσον αποδεδειγμένα είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων πέντε στρεμμάτων στις ορεινές και μειονεκτικές και δέκα στρέμματα στις πεδινές περιοχές και τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κοινοτικό κανονισμό 1282/01 ( δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών και παράδοση μέρους ή όλης της παραγωγής τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας. Μαζί με τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1 και Ε9, καθώς και συμβόλαια ή μισθωτήρια εικοσαετούς διάρκειας.