Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Ν. Ημαθίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις-δηλώσεις μέχρι 29-07-2009. Στη Βέροια η κατάθεση των αιτήσεων ? δηλώσεων θα γίνεται στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ν. Ημαθίας, Μούμογλου 1. από τις 09.00 έως τις 2.00. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής σχ. έτους 2008-09 θα υποβάλουν μόνον αίτηση ? δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία). ΄Οσοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, οι οποίοι προτάσσονται, θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν ( πολυτεκνικής ιδιότητας- τελευταίου εξαμήνου, πιστοποιητικά υγείας-διετίας). Για τις περιπτώσεις, που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη-δήλωση. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους πίνακες για πρώτη φορά θα υποβάλουν:
  • αίτηση- δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία),
  • επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός πτυχίου
  • επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στη Ειδική Αγωγή σύμφωνα με την εγκύκλιο.
  • φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • για τους άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Η εγκύκλιος με θέμα: « Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2009-2010» έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας (Μούμογλου1, 2ος όροφος), στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. στην Αλεξάνδρεια, στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. στη Νάουσα καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: www.ypepth.gr.