Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ποιότητα τροφίμων? που εντάσσεται στον Άξονα 1 ?Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας? ου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 ? 2013  ?Αλέξανδρος Μπαλτατζής?. Το μέτρο συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων Ευρώ, αφορά στη στήριξη παραγωγών που θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεων τους στα συστήματα της Βιολογικής παραγωγής, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή ( AGRO 2 ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του χοιρείου κρέατος  ( AGRO 3 ). Σκοπός αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων μέσα από την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς τις διαδικασίες παραγωγής των τροφίμων καθώς και η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών με την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά. Το ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ επί πέντε χρόνια. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γεωργοί ( φυσικά και νομικά πρόσωπα ) που θα εντάξουν τις εκμεταλλεύσεις τους στα παραπάνω συστήματα ποιότητας του ΟΠΟΓΕΠ, υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης ( ΟΣΔΕ ) και ελάχιστη απαιτούμενη εργασία / εκμετάλλευση 0.5 ΜΑΕ για μειωμένους δικαιούχους και 0,25 ΜΑΕ για δικαιούχους ? μέλη ομάδων παραγωγών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα www.metro132.gr και θα οριστικοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με την ταυτόχρονη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 22 Ιουλίου 2009. Ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009 για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 για την κατάθεση των εκτυπωμένων αιτήσεων και των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr  www.agrotikanaptixi.gr και www.syntonismos ? ypaat.gr. στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στην Ημαθία μπορούν να απευθύνονται στην Δ\νση Γεωργίας, Τμήμα Εφαρμογών, γραφείο 3, 3ος όροφος, κ. Κεχαγιά Ι., τηλ: 2331350142».