Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στα ΤΑΔ ? ΕΤΑΔ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

πτυχιούχους, από 2/7/2009 μέχρι και 10/7/2009 β) για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, από 6/7/2009 μέχρι και δύο ημέρες μετά την ανάρτηση στη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ της απόφασης αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Με βάση την Υπουργική Απόφαση 77663/Γ4/1-7-2009, τα κριτήρια επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα ΤΑΔ ? ΕΤΑΔ , τα οποία μοριοδοτούνται , είναι τα εξής:
 • Ειδικότητα η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο αντίστοιχο άθλημα .
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι ? δεύτερο πτυχίο
 • Επιτυχής συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον από τους δύο τελευταίους  ΑΣΕΠ
 • Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (διδακτική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ)
 • Πτυχίο - αρχαιότητα
 • Αθλητική διάκριση
 • Προπονητική εμπειρία
 • Προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.)
 • Εντοπιότητα (Η επιλογή της πρώτης προτίμησης μοριοδοτείται μόνο στην
 • περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εντοπιότητα σε αυτή την  περιοχή    
 • προτίμησης).  
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Οι μόνιμοι εκπ/κοι που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια εκπ/ση.
 • Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, εφόσον διαθέτουν κύρια ειδικότητα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4, στο άθλημα που επιθυμούν να προσληφθούν.
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν

 • Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Το αντίγραφο του πτυχίου καθώς και η κύρια ειδικότητα στο αντίστοιχο άθλημα πρέπει να είναι επικυρωμένα και σε περίπτωση που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι υποβάλλουν επιπρόσθετα αντίγραφο Απολυτήριου Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
 • Για τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914 άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.
 • Αποδεικτικά στοιχεία προπονητικής εμπειρίας για τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα:
 • Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (άρθρο.31 παρ. 6 , άρθρο 136 παρ.5), εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ
 • Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριμήνου, με βάση το κάθε συμβόλαιο που έχει ο υποψήφιος σε  σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.
 • Για την τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας των Προπονητών ?  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) απαιτείται σύμβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 • Ως αποδεικτικό της εντοπιότητας απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος επί  μία διετία.
Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δημόσια αρχή. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του υποψηφίου. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Ημαθίας (Μούμογλου 1, Βέροια ) και στο τηλέφωνο 2331078930-37, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και από την ιστοσελίδα του Γ.Φ.Α. Ημαθίας http://www.grfaima.gr