Πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο Ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

aithoysa

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διήμερο σεμινάριο Ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας την Παρασκευή και το Σάββατο 28-29 Μαρτίου 2014, με θέμα «Χρήση σχολικών εγχειριδίων και κατασκευή διδακτικού υλικού», με επιμορφωτή τον κ. Κυριάκο Μπονίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Α.Π.Θ. Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 4: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας», της πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» που πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 2007-13).

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες/ουσες, αφενός, να γνωρίσουν τη θεωρία, τα πεδία έρευνας και τα κριτήρια αξιολόγησης των προδιαγραφών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού υλικού και, αφετέρου, να εφαρμόσουν τις κυριότερες σχετικές ερευνητικές τεχνικές και τα κριτήρια αξιολόγησής τους, καθώς και να παραγάγουν ενδεικτικό έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί από το 5ο& 2ο Δημοτικό Σχολείο και 5ο & 8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας.