Πρόταση για βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α. με τους Δήμους

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Ύστερα από συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Βασίλης Έξαρχος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη, προτείνει βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας του ΕΛΓΑ με τους Δήμους, με κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων παραγωγών και την επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Ο.Τ.Α, την πρόθεση βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και των Δήμων και την ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών εξόδων που επιβαρύνουν τους Ο.Τ.Α. από τη διάθεση μέσων επικοινωνίας, γραφικής ύλης και μέσων υποδομής στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται ότι:

Σε κάθε Δήμο που συγκροτήθηκε με το ν. 3852/2010, εκτός των Δήμων ορισμένων Νομών (π.χ. Αττικής, Θεσσαλονίκης) στους οποίους δεν υπάρχουν αγροτικές - κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, θα ορίζονται ως Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. (Τακτικοί – Επικουρικοί) υπάλληλοι του Δήμου, με γνώση Η/Υ κατά προτίμηση γεωτεχνικοί ή τεχνολόγοι γεωπονίας. Ο αριθμός των Ανταποκριτών ανά Δήμο θα προσδιοριστεί με κριτήρια τη συχνότητα αναγγελιών ζημιάς και τον αριθμό δηλώσεων ζημιάς των προηγούμενων ετών, την έκταση και το ανάγλυφο του Δήμου και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν (π.χ. μικρά νησιά).

Ο Τακτικός Ανταποκριτής θα ασκεί για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. το συντονισμό των ενεργειών που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΕΛ.Γ.Α. για ολόκληρη την Δημοτική Ενότητα και ο Επικουρικός Ανταποκριτής θα αναπληρώνει τον Τακτικό Ανταποκριτή σε περίπτωση απουσίας του και θα συνδράμει στο έργο του όποτε απαιτείται.

Στους Δήμους θα καταβάλλεται από τον ΕΛ.Γ.Α. χρηματικό ποσό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων ζημιάς.

Οι Δήμοι θα διασυνδεθούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ προκειμένου να μειωθεί η χρήση εγγράφων και να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την πορεία των εκτιμήσεων των ζημιών και να επισπευστούν οι χρόνοι καταβολής των αποζημιώσεων.