Στα 20 αιγοπρόβατα ορίζεται το όριο που πρέπει να έχει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση για να λάβει ενίσχυση de minimis

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

provata

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός ΑΑΤ, στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, για ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης/ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2013 και διατηρούν τουλάχιστον 20 αιγοπρόβατα.

Σε άλλο σημείο της η απόφαση αναφέρει ότι «το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά εγκλεισμένο ζώο. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τη δέσμευση πίστωσης του λογαριασμού ΣΑΕ».

«Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που δύναται να χορηγηθεί στον
ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση», αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης.

πηγή: www.agrotypos.gr