Πρότυπη μονάδα δημοτικής κομποστοποίησης θέλει να κάνει ο δήμος Αλεξάνδρειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

dimarxeio alexandria

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στην ΕΥΔ του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προκειμένου να κατασκευάσει μία πρότυπη μονάδα δημοτικής κομποστοποίησης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής, καθώς επίσης και για την εναρμόνισή του με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη μείωση του οργανικού κλάσματος το οποίο διοχετεύεται στον ΧΥΤΑ.

Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος θα δώσει μία σημαντική λύση στο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα των ημερών μας που είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών και λοιπών απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι το οργανικό μέρος των αστικών απορριμμάτων αντιπροσωπεύει το 35% περίπου των συνολικών αποβλήτων του Δήμου και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγο της υψηλής συλλογής και του κόστους μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ορθή διαχείριση του οργανικού κλάσματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και στο πλαίσιο της εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του βιοαποδομήσιμου υλικού με διαλογή στη πηγή.

Για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή οικιακών και εμπορικών βίο αποβλήτων, κρίνεται απαραίτητη η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Το αντικείμενο του τεχνικού συμβούλου είναι αναλυτικά:

• Διερεύνηση των στόχων της νομοθεσίας και γενικά των δεδομένων της περιοχής μελέτης
• Περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων Διαλογής στη Πηγή
• Παράμετροι σχεδιασμού συστήματος Διαλογής στη Πηγή
• Ελάχιστες απαιτήσεις κατά την εκτέλεση
• Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του κοινού για τη Διαλογή στη Πηγή
• Τεύχη δημοπράτησης για προμήθεια εξοπλισμού.