Συνεδριάζει την Τετάρτη στο Μακροχώρι το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ

dimotiko veria neaΜε 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 21 Αυγούστου, στις 6μμ στο Μακροχώρι (πρώην δημαρχείο), το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
 • Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 29430/11-6-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (έκπτωση του αναδόχου από το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).
 • Έγκριση ή μη εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 294 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 14/2013 απόφασης της Κ.Ε. «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 66/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ.Βέροιας, για τη δημιουργία νέων τμημάτων προετοιμασίας.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 66/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ.Βέροιας, για την αναπροσαρμογή διδάκτρων για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 141/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2012.
 • Έγκριση ή μη της αριθ. 143/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.
 • Έγκριση ή μη της αριθ. 185/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί «Έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2013, καθώς και του πίνακα 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π., σύμφωνα με τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 7261/22-2-2013 και 14065/9-4-2013 του ΥΠ.ΕΣ.»
 • Έγκριση ή μη της αριθ. 35/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου», περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2013.
 • Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ι.Σιντόρη
 • Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Γ.Ζήση.
 • Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας
 • Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την: α) ανάγκη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δέσμευση χώρου για τη λειτουργία καταφυγίου αδεσπότων ζώων συντροφιάς και Κτηνιατρείο, β) άμεση ανάγκη πρόσληψης κτηνιάτρου και γ) κατάθεση από το Γρ. Ζωικής Παραγωγής Δ.Βέροιας της παρούσας αρχιτεκτονικής προμελέτης στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας. 
 • Έγκριση ή μη α) του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης  «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακροχωρίου Δ.Βέροιας» και β) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του.
 • Αποδοχή ή μη α) χρηματοδότησης της Πράξης «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακροχωρίου Δ.Βέροιας» και β) τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας για την Πράξη «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακροχωρίου Δ.Βέροιας».
 • Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας και β) δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση της δράσης «ΗΜΑΘΙΑ 2012 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»
 • Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.1590/1986.
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 381/2013 απόφασης του Δ.Σ., για «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής, ΓΣΠ, χαρτογραφίας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο Δ.Βέροιας».
 • Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της Π.Σαργιαννίδου του Αντωνίου (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου).
 • Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της M.Kochkina του Alexandro (Τ.Κ.Αγίας Μαρίνας).
 • Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας και β) δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 • Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την επιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
 • Επί αιτήματος της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας του Κ.Κ.Ε. για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς.
 • Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Ι. Καραλάγκου.
 • Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Β.Δόμανο.
 • Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Thanas Xhoga
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του  Γεωργίου Γκαντά από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του  Αλέκου Φωτόπουλου από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Αυγής Αδαμίδου από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της  Zornitsa Kalaitzidou από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Χρήστου Τζιμογιάννη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Λαζάρου Καραοσμάνη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
 • Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/5/2013 ως 30/6/2013.
 • Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας». 
 • Έγκριση ή μη και παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων».
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 642»
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά».
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου»
 • Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου περαίωσης της Υπηρεσίας «Προετοιμασία και υποστήριξη της ωρίμανσης και υποβολής του φακέλου αίτησης του Δήμου για την «Ανάπλαση πλατείας Πλατάνων» στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
 • Έγκριση ή μη α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».
 • Έγκριση ή μη α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
 • Έγκριση ή μη α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».
 • Έγκριση ή μη και παραλαβή της υπηρεσίας που συντάχθηκε στα πλαίσια ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων και ανάλυση δομικών υλικών του διατηρητέου κτιρίου Καραναστάση».