Χρηματοδότηση για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να συμμετάσχουν στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 2.1.6 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
1. Στόχος – Φορείς Αρμόδιοι για την Διαχείριση, Εφαρμογή και Υλοποίηση της δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 2.1.6
Η δράση αποσκοπεί να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την Αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο:
Την προστασία της βιοποικιλότητας και
Τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 15/07/2013 έως 28/09/2013.
4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι η, υποβάλλουν , ΕΝΤΌς ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΏΝ ΟΡΊΩΝ,  ηλεκτρονικά ΜΙΑ αίτηση ενίσχυσης στο μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα και διαβιβάζονται, με ευθύνη των ενδιαφερομένων και εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της παραγράφου 3 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και σε έντυπη μορφή στην  αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π Ε ΗΜΑΘΙΑΣ.
5. Πεδίο εφαρμογής
α. Περιοχές Παρέμβασης
Η δράση 1.1 εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών:
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Αλεξάνδρειας Δ.Δ.Πρασινάδας
Βέροιας Δ.Δ. Συκέας
Βέροιας Δ.Δ. Πατρίδος
Βέροιας Δ.Δ. Κάτω Βερμίου
Βέροιας Δ.Δ. Γεωργιανών
Βέροιας Δ.Δ. Φυτείας
Βέροιας Δ.Δ. Βέροιας
Βέροιας Δ.Δ. Κουμαριάς
Βέροιας Δ.Δ. Τριποτάμου
Βέροιας Δ.Δ. Βεργίνης
Βέροιας Δ.Δ. Αγία Βαρβάρα
Βέροιας Δ.Δ. Ράχης
Βέροιας Δ.Δ. Πολυδένδρου
Βέροιας Δ.Δ. Καστανέας
Βέροιας Δ.Δ. Σφηκιάς
Βέροιας Δ.Δ. Ριζωμάτων
Βέροιας Δ.Δ. Δασκίου
Βέροιας Δ.Δ. Άμμος
Βέροιας Δ.Δ. Ασώματα
Νάουσας Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου
Νάουσας Δ.Δ. Ναούσης
Νάουσας Δ.Δ. Στενημάχου
Νάουσας Δ.Δ. Αρκοχωρίου
Νάουσας Δ.Δ. Μαρίνης -
Νάουσας Δ.Δ. Ροδοχωρίου
Νάουσας Δ.Δ. Λευκαδίων
β. Τομείς παρέμβασης
Η δράση καλύπτει τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία εκτατικής εκτροφής αιγοπροβάτων που ασκείται στις παραπάνω περιοχές παρέμβασης.
6. Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης
Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, εφόσον:
α. Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα.
β. Υποβάλλουν, στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αίτηση ενίσχυσης η οποία εγκρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας: «Διαδικασία Ένταξης Πράξεων».
γ. Υλοποιήσουν την επένδυση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.
δ. Υποβάλουν Αίτηση Πληρωμής και τηρούν αρχείο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της αίτησης πληρωμής του που ορίζονται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της δράσης.
ε. Υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος της αίτησης ενίσχυσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια της πενταετίας
στ. Αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία:
• Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη – οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης.
• Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την
υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.
• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα
• Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ
Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις:
• Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις.
• Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
• Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
• Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
• Ανήλικα άτομα.
Β. Κριτήρια Ένταξης
1. Κ ρ ι τ ή ρ ι α  ε π ι λ ε ξ ι μ ό τ η τ α ς
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α. Να είναι αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση στην οποία ασκούν αγροτική δραστηριότητα
β. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
γ. Να υποβάλουν εμπρόθεσμα  αίτηση ενίσχυσης και οι εκμεταλλεύσεις τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
τα μελισσοσμήνη, τα αιγοπρόβατα και τα ποιμνιοστάσια κατέχονται νόμιμα και να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 2013.
τα μελισσοσμήνη να βρίσκονται ή να μετακινούνται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης και τα ποιμνιοστάσια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης.
7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται ότι εμφανίζει πληρότητα, εφόσον συνοδεύεται από τα παρακάτω:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη.
β. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης και τα οποία είναι:
• Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ). Σε
περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα της αίτησης συνδέεται και παράγεται
από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), δεν απαιτείται φωτοαντίγραφο.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα.
• Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α’) (μόνο για τους κτηνοτρόφους). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης γίνεται δεκτή η προσωρινή άδεια εγκατάστασης όπως αυτή ορίζεται ήτοι το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων, όσο και η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται στις περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών.
• Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου (μόνο για τους μελισσοκόμους).
γ. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ, φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.
δ. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία,
ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
στ. Με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μία προσφορά και προτιμολόγια για κάθε επενδυτική δαπάνη. Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαμβάνουν:
• τα στοιχεία του προμηθευτή (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.),
• Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, Μηχανημάτων (τύπος και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά), υλικών, προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτών, μονάδα μέτρησης (τρέχον μέτρο, τ.μ., τεμάχια, κλπ), τιμή για κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης.
• Εργατικά-εγκατάσταση: Ανάλυση προβλεπόμενου εργατικού κόστους, κατηγορία προσωπικού με αναφορά στα ημερομίσθια σύμφωνα με την Συλλογική σύμβαση εργασίας του κάθε ενός.
Επιπλέον, στην προσφορά διευκρινίζονται:
• η καθαρή αξία χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ αναφέρεται ξεχωριστά το
ισχύον κατά τη κατάθεση της προσφοράς ποσοστό ΦΠΑ ανάλογα με το είδος της δαπάνης,
• εάν τα περιγραφόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν σήμανση «CE» ή έκθεση δοκιμής από το ΙΓΕΜΚ ή έκθεση δοκιμής από άλλο αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν απαιτείται λόγω της φύσης τους και
• ότι η αξία αφορά σύγχρονα καινούργια είδη.
Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο Φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός νομούς που υπάγονται σε διαφορετικούς Φορείς Υλοποίησης στον νομό που υποβάλλεται η ΑΕΕ.
8. Δεσμεύσεις Δικαιούχων
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της επένδυσης:
• Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη – οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης.
• Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.
• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα
• Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ
9. Επιλέξιμες δαπάνες
Α. Επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση θεωρούνται:
Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και η οποία αγορά και εγκατάσταση περιλαμβάνει:
Για την αγορά:
• φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ),
• καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας),
• τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών,
• σετ πόρτας,
• μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο),
• όργανο ελέγχου,
• μπαταρία,
• ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι
Για την εγκατάσταση:
• Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης.
Β. Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες Φ.Π.Α.
10. Ύψος Ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών. Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα.
11. Κυρώσεις: Σε περίπτωση  μη τήρησης των υποχρεώσεων της πενταετίας θα ζητηθούν εντόκως οι καταβληθείσες οικονομικές ενισχύσεις
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :.
1. Στην Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής (ΔΑΟΚ) της Π Ε ΗΜΑΘΙΑΣ, τηλ. 2331350156 κος Γ.  Γιουβανάκης.
2. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα, στα τηλέφωνα: 2105275065
3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr