Απαγόρευση κοπής ακτινιδίων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

Μετά από καταγγελίες συνεταιριστικών οργανώσεων της περιοχής για  παράνομη κοπή ακτινιδίων που φυσικά δεν πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές , σε εφαρμογή  της  Υ.Α 290524/3-9-2010 <<Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων>> ( ΦΕΚ 1521/Β/7-9-2010), το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Αντιπεριφέρειας, ανακοινωσε τα εξής:

Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ  η κοπή  και διακίνηση ακτινιδίων, γιατί  τα σάκχαρά τους έχουν μικρότερο από 6,2   βαθμούς brix.

Όσοι βρεθούν να καταστρατηγούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 313312/1994 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.